Oude Chinezen
top
Vijf elementen  
De uit Japan afkomstige shiatsu is uiteindelijk gebaseerd op de oude Chinese visie op de mens.
De oude Chinese visie op de mens was gelijk aan hun visie op de hele natuur. Zij zagen in de natuur verschillende stoffen, krachten en energieën, die zij in vijf elementen onderbrachten. Zij noemden de verschillende elementen: metaal, water, hout, vuur en aarde.
Zij zagen dat wanneer alle elementen aanwezig waren en goed onderling functioneerden, de natuur gezond, vruchtbaar en krachtig was.
Relaties top
In het onderling goed functioneren zagen zij een balans van voedende en controlerende relaties/patronen tussen de elementen en het in elkaar overgaan van de elementen in fasen zoals de seizoenen van een jaar. Ze namen ook waar, dat wanneer vernietigende relaties ontstonden zoals een element dat te sterk werd en een ander element aanviel, er iets misging. Dit was bijvoorbeeld aan de orde als een stuk land te droog en te kaal werd door te weinig regen.
Micronatuur top
De mens werd door de oude Chinezen als een stukje micronatuur in de grotere natuur gezien. Ze zagen bij de mens dezelfde elementen en onderlinge relaties als in de grotere natuur. Deze elementen en hun relaties zagen zij terug in de werking van de belangrijkste organen en in hun onderlinge wisselwerking. Deze belangrijke organen beheersten vervolgens de verschillende weefsels, lichaamsvloeistoffen, het fysiologische functioneren en het psychisch functioneren van de mens. De organen kregen verzorging en voeding van een stelsel van meridianen. Elke meridiaan voorzag één orgaan van energie. Bij een gezonde persoon was het stelsel van meridianen in energetisch evenwicht. Hierdoor waren zijn organen, weefsels en geestelijk welzijn in orde. Er was dus sprake van een balans. Verstoringen van deze balans maakten iemand zwak en bevattelijk voor gebreken, ziekten en schadelijk invloeden van buitenaf.
Bij shiatsu wordt gewerkt aan het verhelpen van verstoringen in deze balans
Energie-uitingen top
Ki  
Bij ons als mens zijn de verschijningsvormen van de elementen overal lichamelijk en geestelijk waarneembaar, maar ze zijn door de shiatsutherapeut het sterkst in onze buik- organen en de daarmee verbonden meridianen en haar energiepunten te voelen. Op deze meridianen, haar energiepunten en organen kan de shiatsutherapeut inwerken.
In de natuur en dus ook in de mens stroomt energie. In het Japans noemt men deze overal aanwezige energie Ki. Bij de mens transporteren de meridianen deze ki door het lichaam.
Wij staan via die meridianen onlosmakelijk in verbinding met de grotere natuur en haar ki stromen. Zintuigen, weefsels, lichaamsvloeistoffen en de verschillende fysiologische en psychische processen, inclusief het denken en de emoties, worden door de meridianen met ki verzorgd, onderhouden en op gang gebracht.
Aarde en zon top
De meeste ki doorstroomt de mens vanaf de zon en vanuit de aarde als respectievelijk een yang- en een yinstroom.
Als je de mens op handen en voeten voorstelt, liggen de yangmeridianen aan de zon beschenen rugzijde en de buitenkanten van de armen en de benen. De yangmeridianen stromen van boven naar de beneden aan de achter- en zijkanten van de mens. De yinmeridianen liggen aan de kwetsbaardere buikzijde en de binnenkanten van de armen en de benen, die naar de aarde gericht zijn. Zij stromen voornamelijk vanuit de voeten opwaarts naar de romp. Bij de armen stromen de yinmeridianen vanaf de romp naar de vingers toen. De energie (ki) van alle meridianen komt in de buik samen.
Dit centrum wordt in het Japans hara genoemd.
Yin en yang top
Tot elk element behoren twee meridianen en twee organen. Hierbij is telkens één van de meridianen en organen doorstroomd door yinenergie, en het andere door yangenergie. Meridianen worden genoemd naar het orgaan waar ze inwendig verbinding mee maken. Er is bijvoorbeeld de blaasmeridiaan, die vanaf het hoofd, langs beide zijden van de ruggengraat, naar de achterkanten van beide benen loopt, en inwendig contact maakt met de blaas.
Zowel de blaasmeridiaan en de blaas horen bij het yanggedeelte van het waterelement. De nieren en de niermeridiaan zijn hun yintegendeel en maken het waterelement compleet.

Balans top
Menstypen  
Een klacht in een deel of functie van het lichaam is door de shiatsutherapeut terug te voeren naar het element dat, dat deel of die functie beheerst en verstoord is geraakt. De klacht wordt samen met iemands nevenklachten (hoe klein ook) en zijn uiterlijke zijnskenmerken ingedeeld naar een menstype en de daarbij behorende neigingen tot onbalans tussen de vijf elementen.
De variaties in onbalans tussen de elementen zijn groot maar in hun kern zijn ze te reduceren tot meestal twee onderling disfunctionerende elementen. Het menstype wordt ook naar die twee onderling disfunctionerende elementen genoemd. Iemand kan bijvoorbeeld een water-vuur type zijn. Overigens naast klachten, verklaart het behoren tot een bepaald mens type ook kwaliteiten en talenten.
Energie top
Een onbalans tussen de vijf elementen kan zich uiten in één element doordat het energetisch excessief is geworden in zijn meridianen, haar energiepunten en organen. Op den duur gaan deze excessieve meridianen en organen energie onttrekken aan één of meerdere andere meridianen en organen van een ander element of elementen, die als gevolg daarvan recessief worden in hun energie. Doordat meridianen en organen heersen over weefsels, lichaamsvloeistoffen e.d. kan daar een klachtenpatroon tot uiting komen vanuit zowel de excessieve als recessieve staat van energie van die meridianen en organen.
Er ontstaan dan naast de hoofdklacht die voortkomt uit een overheersend element, klachten die voortkomen uit een zwak ander element of andere elementen. Deze onbalans van enerzijds excessieve en anderzijds recessieve energie en het daaruit voortvloeiende klachtenpatroon is door de shiatsutherapeut voelbaar in de buikorganen en ook op de rug, waar de organen reflex- gebieden hebben en langs de paden van de meridianen die oppervlakkig over het lichaam lopen.
Yin- en yangconstituties top
De hier boven beschreven vorm van onbalans komt veel voor bij iemand met een yangconstitutie. Iemand met een yangconstitutie heeft een overschot aan actieve energie.
Mensen met een yinconstitutie hebben weinig overschot in hun basis aan actieve energie.
Bij deze persoenen komt een klacht juist voor doordat één element juist zwak is geworden. Hierdoor gaat een ander element of andere elementen dat element overheersen. De shiatsu therapeut herkent het menstype, de toestand van de relaties tussen de elementen en weet welke organen en meridianen excessief en recessief zijn in hun energie. Hierop baseert hij zijn behandeling.
 Cederen en tonificeren top
Met het geven van shiatsu neem je de ziekmakende relatie tussen de elementen zoveel mogelijk weg, door de energetisch meest excessieve meridiaan en haar energiepunten te cederen (de energie onttrekken) en de energetisch meest recessieve meridiaan en haar energiepunten te tonificeren (energie te voeden). In feite behandel je niet direct de klacht maar de onbalans in de relatie tussen de vijf elementen die tot de klacht heeft geleid. Hoe langer een onbalans, en als gevolg daarvan de klacht, heeft bestaan, hoe langer het duurt, het effect daarvan op te heffen. De shiatsutherapeut creëert een nieuwe balans door zijn behandelingen en maakt zo de weg vrij voor het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest die de klacht doet verminderen of verdwijnen.
Aanvullende therapie top
Deze toestanden van onbalans in de relaties tussen de elementen en daarmee de diep liggende oorzaken van klachten worden door veel westerse therapieën niet herkend omdat deze puur symptoomgericht zijn en deze verbanden niet zien. Shiatsu kan op deze westerse therapieën daarom een zeer goede aanvulling zijn.
Leefpatroon top
Vaak houdt een bepaald leefpatroon een onbalans in stand. Het is belangrijk dat de cliënt zich daar dan bewust van wordt.
Na afloop van een behandeling geef ik graag een meridiaanoefening mee om thuis te doen.
Je kunt zo zelf zorgen voor het onderhoud van je balans.
Daarnaast geef ik adviezen m.b.t. beweging en goede voeding, die de shiatsubehandeling
complementeren.
aarde
metaal
water
groen
vuur
Shiatsu  voor  ontspanning  en  een  goede  gezondheid
chinees teken
streep